Loading...

The Judge II. / SPLQC( Macbeth Lighting)

Mã SP: JudgeII

Hệ thống đánh giá màu sắc trực quan này mô phỏng  ánh sáng huỳnh quang gần giống nhất
với ánh sáng ban ngày có sẵn trong một công trình xây dựng sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn.
Tủ so màu The Judge II kết hợp tính linh hoạt và chất lượng nguồn sáng tốt  và cung cấp môi trường đánh giá màu tốt nhất
cho bạn


Chia sẻ:

Vui lòng download catalogue

Sản phẩm liên quan